મન ને તું મજબૂત કર ઓ માનવી

                                                                               જિંદગી ની આ જ તો રફતાર છે.

  જિંદગી ની આ રમત રમ શોખ થી,

 ક્યારે એમાં જીત ક્યારે હાર છે.

  જિંદગી નું આ ગણિત અઘરું ઘણું,

 ક્યારે સરવાળો ને ભાગાકાર છે.

  જિંદગી નું વન અનેરું છે જ આ,

 ક્યારે પતઝડ છે યા બહાર છે.

  જિંદગી આકાશ જેવી છે વિશાળ,

 એક તારો ત્યાં નહિં પણ હજાર છે.

  સુખ ને દુઃખ તો જિંદગી ના ખેલ છે,

 જિંદગી નો આ જ તો પડકાર છે.

  તું અડગ થઇ જ ન હિંમત હારજે,

 જિંદગી તુજ પાસે જો લાચાર છે.

 

Advertisements