આ તે કેવી જીત?

                   થંભી ગયેલું ગીત !

         થીજી ગયેલું સ્મિત !….આ તે કેવી જીત?

       

હજારો ની ભીડ માં પણ,

નરી એકલતા, શુન્યતા !

ખોવાઈ ગયેલ કોઈ મીત !….આ તે કેવી જીત ?

 

        

  ચારે કોર ભાસતો અંધકાર,

                       રાત નું એકાંત રૂદન,

          જાણે કોઇની ભીત !….આ તે કેવી જીત ?

 

 

શાંત પણ કંઇક કહેતું મન,

                   વિરહ માં તડપતું મન,

આ તે કેવી પ્રીત !…..આ તે કેવી જીત ?

 

 

એક તરફ આકાશ વિશાળ,

                   પણ નમતો એ ધરા પર,

કુદરત ની આ તે કેવી રીત !….આ તે કેવી જીત ?

       

Advertisements