મારા સાહિત્યમિત્રો,

 

આજે હું આપ સૌની પાસે થી બે મહિના માટે રજા લઉંછું. ભારતસરકાર ના વિદેશમંત્રાલય દ્વારા  અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા સાઉદીઅરેબીયા ખાતે મોકલવામાં આવતા મેડીકલ મિશન માં જિદ્દા-મક્કા-મદિના

જઇ રહી છું.

આપસૌ ને મારી નમ્ર અપીલ કે ભગવાન-અલ્લાહ પાસે દુઆ કરજો કે હું મારી ફરજ વફાદારી પુર્વક નિભાવી શકું.

 મારા શ્વાસ રહ્યા, ને જીવીત રહી તો ફરી આપની સમક્ષ આવીશ મારા શ્વાસ પર, એક નવી કવિતા નવી રચના સાથે…..

આવજો……………………………………………………………..