ક્ષિતિજ ને પેલે પાર જવું ,

મારે વાદળ પર થઇ સવાર…

ધરતી ગગન નો જોવો છે મારે એકાકાર.

 મારે વાદળ પર થઇ સવાર… ક્ષિતિજ ને પેલે પાર …

ધરતી, ગગન સાગર ,ગિરિમાળા,

કુદરત નો જ્યાં અખૂટ ભંડાર,

મારે વાદળ પર થઇ સવાર… ક્ષિતિજ ને પેલે પાર …

ગિરિમાળા ની પાછળ ઓલો,

સુર્ય ભાસે ગોળાકાર,

મારે વાદળ પર થઇ સવાર… ક્ષિતિજ ને પેલે પાર…,

સૂરજ જ્યાંથી જગ માં આવે,

સાત અશ્વો પર થઇ સવાર,

 મારે વાદળ પર થઇ સવાર… ક્ષિતિજ ને પેલે પાર …

સાગર જ્યાંથી હિલોળા લેતો,

નિત નવા સજી શણગાર,

 મારે વાદળ પર થઇ સવાર… ક્ષિતિજ ને પેલે પાર …

ઉષા-સંધ્યા ના કિરણો આવે,

જોવો છે એવો દ્વાર,

 મારે વાદળ પર થઇ સવાર… ક્ષિતિજ ને પેલે પાર …

ઓ વાદળ તું લઇ જા મુજને,

પગ માં થયો થનકાર,

 મારે વાદળ પર થઇ સવાર… ક્ષિતિજ ને પેલે પાર …

 

 

 

Advertisements